ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 1. Programme for International Student Assessment (PISA) – OECD

(Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των μαθητών – ΟΟΣΑ)

2013 – σήμερα και 2008 -2010

Εθνική Διαχειρίστρια (NationalProjectManager),

Εθνική Συντονίστρια (Mέλος του PISAGoverningBoard)

 1. Massive Open Online Courses και Έλληνες εκπαιδευόμενοι.

Πρόγραμμα επιδοτούμενο από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Διερεύνηση του προφίλ των Ελλήνων εκπαιδευόμενων σε ΜΟΟCs

Eπιστημονική Υπεύθυνη

 1. Πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για την αγωγή υγείας σε θέματα διατροφής» στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», (Χρονική διάρκεια: 15/12/2014 έως 31/10/2015).

Εξωτερική συνεργάτης

 1. «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και για το ευρύ κοινό» υποέργο 2«Εφαρμογή και αξιολόγηση εναλλακτικών μεθόδων δια βίου μάθησης με τη χρήση τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών». (Χρονική διάρκεια: 30/12/2014 μέχρι 31/10/2015)

Εξωτερική συνεργάτης με  κύριο αντικείμενο την ερευνητική / αναπτυξιακή / εκπαιδευτική δραστηριότητα

 1. «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου«

στον Αξονα Προτεραιότητας «02- Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».(Χρονική διάρκεια: 2012 – 2015 ).

Υποέργο ‘Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση τεχνικού και διδακτικού προσωπικού’

Εξωτερική συνεργάτης

 1. Joint MSc in Software Engineering / TEMPUS- E.C. 

Εξωτερική συνεργάτης (Χρονική διάρκεια 2012 – 2015)

 1. “Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς – Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης ’Επιχειρησιακό Πρόγράμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΙΠΕΜ/ΔΟΕ(Χρονική διάρκεια 2013-2015)

 Υπεύθυνη Διακρατικών Συνεργασιών

 1. Διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Χρονική διάρκεια: 2007 -2008)
 2. Έρευνες του Ελληνικού Συντονιστικού Κέντρου της ΙΕΑ (Διεθνής Ένωση για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης)

1996-1998: Τρίτη Διεθνής Έρευνα για τα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες(ΤΙΜSS).

1999-2000: Στατιστικά δεδομένα για την ελληνική εκπαίδευση.

1998-2004: Εγγραμματισμός και σχολείο (PIRLS).

 1. Έρευνες στo πλαίσιο της Ε.Ε.

1995-1998: Πρόγραμμα ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού. (ΠΕΝΕΔ/ΓΓΕΤ)

1996-1998: Reseau d’ enseignement (REM)–Telematics Application Program (Education and Training), European Commission DGIII-C.

1998-2000:  Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση και Φοιτητική Κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση( ADMIT) .

1998-2000:  Δυνατότητες Αλλαγής των Σχολείων με σκοπό τη Βελτίωση τους (ESI).

 1. «Πανελλήνια αναγνωστική συμπεριφορά» (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 1998-1999)