ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. Σοφιανοπούλου, Χ. (2011) Ανάλυση της εκπαιδευτικής επίδοσης. Μελέτη Περίπτωσης:Το Διεθνές Πρόγραμμα για την Αξιολόγηση των μαθητών PISA2006, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση [βιβλιο] ISBN:978-960-02-2467-2

2. Καμήλαλη, Χ., Σοφιανοπούλου, Χ. (accepted)UsingDrupal to Build a MOOC for the implementation of Microlearning and SelfDirected Learning, Open Education. The journal for Open and Distance Education and Educational Technology. 

3. Σοφιανοπούλου, Χ. Καμήλαλη, ΔGreek Learners and Self-Directed Learning in MOOCs(υπό έγκριση 2018)

4. Καμήλαλη, Δ., Σοφιανοπούλου, ΧUsing Drupal to Build an Online Learning Environment for the Implementation of Microlearning and Self Directed Learning(υπό έγκριση 2018)

5. Sofianopoulou, Ch., Pitsia, V., Karakolidis, A.,  Emvalotis,A.,Factors predictive of early school leaving in Greece and PISA 2015, ESA/RN27 (Regional Network Southern European Societies) Mid-term Conference 2018 

6. Σοφιανοπούλου, Χ., Εμβαλωτής, Α., Πίτσια, Β. & Καρακολίδης, Α.(2017).Έκθεση Αποτελεσμάτων του Διεθνούς Προγράμματος PISA 2015 για την Αξιολόγηση των Μαθητών στην Ελλάδα. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ISBN 978-618-5324-05-06

7. Pitsia, V., Karakolidis, A.,  Emvalotis,A.,Sofianopoulou, Ch.(2017) Analysing performance in mathematics: the case of immigrant students,in the 11th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2017)

8. Σπύλκα, Μ., Σοφιανοπούλου, Χ. (2016) Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – εφαρμογή στην Αγωγή Υγείας: «Μεσογειακή Δίαιτα»,στα πρακτικά του 10ουΔιεθνούς συνεδρίου της ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση»

9. Γκόλτσιου, Α.,Σοφιανοπούλου, Χ. (2016) Καλλιεργώντας τον ψηφιακό γραμματισμό σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα πρακτικά του 10ουΔιεθνούς συνεδρίου της ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση»

10. Sofianopoulou. Ch., Goltsiou, A. (2016) Implementation of wiki for the imporovement of creative writing, in the 9th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2016)

11. Spylka, M., Sofianopoulou Ch(2016)E-learning, a dynamic tool for the cognitive development of primary school students, in the 10th annual International Technology, Education and Development Conference,(INTED2016)

12. Goltsiou, A., Sofianopoulou, Ch., Emvalotis, A.(2016) The pedagogical use of wikis in web2.0: preliminary results of a research project with collaborative project in primary education, in the 10th annual International Technology, Education and Development Conference,(INTED2016)

13. Sofianopoulou, Ch., Emvalotis, A. (2015) School activities, educational problems and students’ performance,  Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair (to be approved),  (presented at the conference ‘PISA – literacy – Vulnerable social groups’, 2015 Hellenic Open University)

14. Emvalotis, A.,Sofianopoulou, Ch.,(2015) Information and Communication Technologies and Mathematics: Research findings of the International Programme for the Evaluation of Students (PISA) 2012, Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair (to be approved), (presented at the conference ‘PISA – literacy – Vulnerable social groups’, 2015 Hellenic Open University)

15. Kamilali, D.,Sofianopoulou, Ch. (2015) Microlearning as innovative pedagogy for mobile learning in MOOCs, in the proceedings of 11thInternational Conference on Mobile Learning 2015 (Iadis)

16. Rouziou, C., Sofianopoulou, Ch. (2014) Social Networking and media. The case of Higher Education,  in the International Conference on Education and new Learning Technologies (EDULEARN 14)

17. Koutlis, N., Sofianopoulou, Ch. (2014) The legacy of computer literacy project: the british CLP for the school, in the 80s, gave birth to the most successful microprocessor, in the International Conference on Education and new Learning Technologies (EDULEARN 14)

18. Sofianopoulou Ch, Rouziou, C. (2014) BrainDrainandOnlineGeo-SocialNetwork, στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Γεωγραφικής Εταιρείας – Ειδική συνεδρία“Μετανάστευση, διαεθνικότητα και κινητικότητα στην Ευρώπη την εποχή της κρίσης” 

19. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka, V. (2013) Schools principals’ perceptions regarding factors related with students performancein International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2013) 

20. Kamilali, D., Sofianopoulou, Ch. (2013) Life Long Learning and web 2.0 microlearning and Self Directed Learning, in the International Conference on Education and new Learning Technologies (EDULEARN 13)

21. Tzanakou, E.,  Sofianopoulou, Ch..(2013) Students’ interest in learning is improved using information and communications technology, in the International Conference on Education and new Learning Technologies (EDULEARN 13)

22. Σοφιανοπούλου, Χ., Μπουντζιούκα, Β. (2012) Εκπαιδευτική επίδοση και ψηφιακές δεξιότητες, στα πρακτικά του 8οπανελλήνιου συνεδρίου της ΕΤΠΕ «ΤΠΕ στην εκπαίδευση» 

23. Σοφιανοπούλου, Χ., Καμήλαλη, Δ. (2012) Ποιότητα και Δια Βίου Μάθηση: Ανάπτυξη της Αυτόνομης Μάθησης μέσω της Αυτοκατεύθυνσης. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος, Ν. Αλεξόπουλος (επ), Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, Η ποιότητα στην εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές, Β’τόμος, 69-78, Αθήνα

24. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka, V., (2012) Factors that differentiate the educational performance. A comparison of cluster and discriminant analysis, in the V European Congress of Methodology (ECM)

25. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka, V., (2012) Analysis of educational performance and geographical particularities, in the International Conference on Education and new Learning Technologies (EDULEARN 12) 

26. Tsadima, A. , Vassilopoulou, K., Kavakli, E., Sofianopoulou, Ch., (2012) Integrating media richness theroy and learning styles : a proposed theoretical framework in the International Conference on Education and new Learning Technologies (EDULEARN 12)

27. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka, V.,(2011)Development of digital skills in education στοInternational Conference on Education and new learning technologies (EDULEARN11)

28. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka, V., (2011Information and Communication Technology and cross-national analysis of educational performance, στοInternational Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2011)

29. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka, V.,(2011) The contribution of Informatics in Education for the scientific examination, στοInternational Conference ICT for inclusive learning (Euracademy Association – The European Academy for Sustainable Rural Development) 

30. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka,V., (2011) Analysis of educational performance and geographical particularities στοEuropean Conference on Educational Research (ECER 2011)

31. Σοφιανοπούλου, Χ.(επιμέλεια) (2010). PISA 2006 Programme for International Student Assessment OECD Διεθνέςπρόγραμμαγιατηναξιολόγησητωνμαθητών- ΕθνικήΈκθεση(National Report PISA 2006). ΚέντροΕκπαιδευτικήςΈρευνας(αδημοσίευτηέκδοση).

32. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka, V.  (2010) Hierarchical Analysis of Socio-economic factors in relation to Science performance among Greek students. PISA 2006, in the Symposium Social Disparities in Educational Research, European Conference on Educational Research(ECER) 2010

33. Sofianopoulou, Ch., Bountziouka, V. (2010) Socio-economic effect in Greek students’ Science performance. PISA 2006, in the Symposium Towards explaining achievement: Findings from international comparative achievement studies,European Conference on Educational Research(ECER) 2010

34. Nikolaidou, M., Sofianopoulou, Ch., Alexopoulou, N., Abeliotis, K., Detsis, V., Chalkias, Ch., Lazaridi, K., Anagnostopoulos, D. (2010) ‘The Blended Learning Ecosystem of an Academic Institution in Greece’στοInternational Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT)

35. Nikolaidou, M., Sofianopoulou, Ch., Giannopoulos, I. (2010) Assessing the Contribution of Lecture Video Service in the Hybrid Learning Ecosystem of Harokopio University of Athens, The Second International Conference on Mobile, Hybrid and online Learning, eL&mL (IARIA), ΙΕΕΕComputer Press

36. Σοφιανοπούλου, Χ.(2010) ‘Πολιτική κοινωνικοποίηση των νέων και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Μία πρώτη προσέγγιση’, στο ΜΕΝΤΟΡΑΣ(Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών),Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

37. Sofianopoulou, Ch. (2009) Possibility of equal opportunities in information and Knowledge society through education,in International Conference of Education, Research and Innovation(ICERI 2009)

38. Nikolaidou, M., Sofianopoulou, Ch., Alexopoulou, N., Abeliotis, K., Detsis, V., Chalkias, Ch., Lazaridi, K., Anagnostopoulos, D. (2009) Exploring a blended learning ecosystem in the academic environment,IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2009)

39. Σοφιανοπούλου, Χ.(2007) Διασφάλιση της ισότητας της πρόσβασης στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης στις απομακρυσμένες περιοχές. 5ΟΔιεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του ΕΜΠ και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του ΕΜΠ.

40. Σοφιανοπούλου, Χ.(2005) ‘Μελέτη της επίδοσης των μαθητών στα Μαθηματικά, χωρικά και κατά φύλο’ στο ΜΕΝΤΟΡΑΣ(Περιοδικό Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Ερευνών), Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

41. Sofianopoulou, Ch., Ntelikou M., Boulamatsis, D. (2004) Educational – Teaching practices and achievement. ΠρακτικάσυνεδρίουThe 1stIEA International Research Conference (μεκριτές). Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

42. Σοφιανοπούλου, Χ.(2004) Κοινωνική και γεωγραφική ανάλυση της επίδοσης στα Μαθηματικά.Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

43. Σοφιανοπούλου, Χ., Μπάσμπας, Κ.(2003) Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών και του περιβάλλοντός τους για τα Μαθηματικά και η σχέση τους με την επίδοση. Πρακτικά 20ουΠανελλήνιου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας (με κριτές). Αθήνα: Ε.Μ.Ε.

44. Basbas, C., Sofianopoulou, Cr. (2002)  Greece. ΣτοI. Mullis, M. Martin, A. Kennedy, C. Flaherty(Eds). PIRLS2001 Encyclopedia. International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.